แนะนำโรงเรียน


โรงเรียนวัดสมัยคงคาเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตั้งอยู่เลขที่  5/1   หมู่ที่ 5  ตำบลเกาะพะงัน   อำเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

Advertisements